RSS订阅 | 匿名投稿
您的位置:网站首页 > 黑客 > 正文

delphi 3句话绕过XXX拦截删除桌面快捷方式

作者:admin 来源: 日期:2011/8/16 8:50:23 人气: 标签:

 3句话绕过XXX拦截删除桌面快捷方式


直接删除是不行滴~



procedure DeletefileEx(name:String);
var
name2:string;
begin
name2:=ExtractfilePath(name)+'\E.txt';
movefile(Pchar(name),Pchar(name2));
Deletefile(name2);
end;



读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: